ul. Szkolna 34
38-422 Krościenko Wyżne
tel. (013)4315019
www.debina.webd.pl
e-mail:debina@kroscienkowyzne.pl

Stowarzyszenie powstało w grudniu 1998 roku.
Działa ono na rzecz rozwoju kultury i oświaty
w Gminie Krościenko Wyżne.


Kolejny rok działalności Stowarzyszenia Kulturalnego "Dębina"

W piątek 24 marca odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Kulturalnego "Dębina". Miejscem spotkania była siedziba stowarzyszenia (na poddaszu Domu Spółdzielczego). Wzięło w nim udział 11 członków Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście wśród których byli wójt gminy Jan Omachel, przewodniczący Rady Gminy Antoni Dębiec, kierownik GOSiR Rafał Przymusiński, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Maria Nowak, przewodnicząca Klubu Seniora Elżbieta Dryka, członek Honorowy Stowarzyszenia Eleonora Karaś oraz prezes OSP Pustyny Krzysztof Podkul. Zebranie rozpoczął prezes Edward Marszałek, który po powitaniu wszystkich przybyłych członków Stowarzyszenia oraz gości podsumował jego działalność w 2016 roku. Do jednych z najważniejszych wydarzeń zaliczył przeprowadzkę do nowego lokalu w dawnym Domu Spółdzielczym, który jest dzierżawiony od Gminy na bardzo dogodnych warunkach. 10 maja ubiegłego roku odbyło się poświęcenie obiektu i spotkanie przygotowane wspólnie z paniami z Koła Gospodyń Wiejskich.
Zauważył, że jednym z najważniejszych działań Stowarzyszenia jest wydawania pisma "Dębina". W okresie sprawozdawczym ukazało się łącznie 8 zeszytów. Stowarzyszenie finansowało także druk szkolnej gazetki "Kleks", redagowanej przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym, której opiekunką jest Maria Marszałek. Wydano także 10 tomik "Przepisów Pani Luśki", a jego promocja odbyła się podczas Dnia Siekiernika. Dofinansowano wydanie trzech tomików poetyckich członkiń "Dębiny": Anny Ziemby-Lonc "Czyjeś życie" i Małgorzaty Liput "Dotyk chwili" oraz "Meandry milczenia". Imprezy promujące te tomiki współorganizowano wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną w Krościenku Wyżnym. Sfinansowano także koncert piosenki żeglarskiej podczas spotkania pokoleń harcerskich.
Stowarzyszenie organizowało także koncert kolęd, w którym na scenie wystąpiło łącznie 190 osób, Święto Polskiej Niezapominajki, w ramach którego zorganizowano marsz oraz zawody z medalami. Wydano także okolicznościową pocztówkę z wizerunkiem lipy "Cecylii". Stowarzyszenie miało swój udział w organizacji Święta Gminy - Dnia Siekiernika. Przygotowano wystawę siekier oraz stoisko z wydawnictwami "Dębiny". Kontynuowano prowadzenie strony internetowej www.debina.webd.pl, która zanotowała w 2016 roku prawie 5 tys. odwiedzin. Prowadził ją społecznie Wacław Żywiec. Inicjowano artykuły prasowe, audycje radiowe i telewizyjne na temat Krościenka. Ważnym przedsięwzięciem było także zgłoszenie lipy "Cecylii" w konkursie na drzewo roku. Ostatecznie zajęła ona szóste miejsce.
Wyrazy wdzięczności skierował do wszystkich członków "Dębiny" oraz osób, które współdziałały ze Stowarzyszeniem w minionym roku. Szczególe podziękowania skierował do Barbary Marszałek oraz Haliny Pelczar za zaangażowanie w kolportaż wydawnictw "Dębiny", a także do Jana Omachla za szczególny wkład pracy w działalność, a szczególnie organizację Koncertu Kolęd.
Następnie w imieniu komisji rewizyjnej głos zabrała Agnieszka Zygarowicz, która przedstawiła protokół z kontroli merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia Kulturalnego "Dębina". Stwierdziła, że jego działalność finansowa nierozerwalnie wiąże się z podejmowaną aktywnością i Komisja pozytywnie oceniła działalność Zarządu w 2016 roku.
W otwartej dyskusji głos zabierała Maria Marszałek, opiekunka gazetki szkolnej "Kleks". Podziękowała za finansowanie jej druku oraz zaakcentowała, że w grudniu 2016 r. minęło już 15 lat, odkąd pismo to się ukazuje. Przez te lata w pracę dziennikarską zaangażowało się około 400 uczniów. Przewodniczący Rady Gminy Antoni Dębiec zwrócił uwagę na szatę graficzną "Dębiny", która sprawia, że pismo jest atrakcyjne. Z kolei wójt gminy Jan Omachel zadeklarował dalszą współpracę ze Stowarzyszeniem, w szczególności poparcie działań mających na celu promocję literackiego szlaku drzew w Krościenku Wyżnym.
Dyskutowano także nad planem pracy w bieżącym roku. W imieniu zarządu Prezes Edward Marszałek zaproponował by zaliczyć tu m.in. renowację nagrobka księcia Jabłonowskiego, organizację niezapominajkowego marszu pamięci, Święta Drzewa oraz wydanie publikacji dotyczącej lecznictwa ludowego Antoniego Lorensa. Zaproponował także, aby wzorem ubiegłego roku włączyć się w obchody Święta Gminy oraz Biegu Siekiernika. Ważnym punktem programu było nadanie Kazimierzowi Zygarowiczowi tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia Kulturalnego "Dębina" za zaangażowanie i nieoceniony wkład pracy w realizację celów Stowarzyszenia.
Bardzo smacznym akcentem spotkania była degustacja pierogów oraz pysznego ciasta z najnowszego numeru "Dębiny" autorstwa naszej znakomitej, miejscowej kucharki Pani Eleonory Karaś.

tekst i zdjęcia: Anita Fal


powrót<<<