ul. Szkolna 34
38-422 Krościenko Wyżne
tel. (013)4315019
www.skdebina.republika.pl
e-mail:skdebina@poczta.onet.pl

Stowarzyszenie powstało w grudniu 1998 roku.
Działa ono na rzecz rozwoju kultury i oświaty
w Gminie Krościenko Wyżne.


Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Stowarzyszenia Kulturalnego "Dębina"

8 kwietnia 2016 r. w budynku GRN odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Stowarzyszenia Kulturalnego "Dębina". Wzięło w nim udział 14 członków Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście wśród których byli wójt gminy Jan Omachel, przewodniczący Rady Gminy Antoni Dębiec, dyrektor GOPS Lucyna Liput, kierownik GOSiR Rafał Przymusiński, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Maria Nowak, przewodnicząca Klubu Seniora Elżbieta Dryka, prezes Stowarzyszenia APSiK Janusz Szmyd oraz członek Honorowy Stowarzyszenia Eleonora Karaś.
Posiedzenie otworzył prezes Edward Marszałek, który powitał wszystkich przybyłych na spotkanie członków stowarzyszenia oraz zaproszonych gości. Następnie przedstawił sprawozdanie z działalności stowarzyszenia za okres od 13 marca 2015 r. do 7 kwietnia 2016 r. Z żalem przypomniał osobę ks. Prałata Jana Szpunara, który odszedł w minionym roku, a w tej kadencji był członkiem Zarządu. W związku z tym od 25 lipca 2015 roku zarząd pracował w składzie 6-osobowym i odbył w tym okresie 7 posiedzeń.
Jednym z najważniejszych działań Stowarzyszenia jest wydawania pisma "Dębina". W okresie sprawozdawczym ukazało się łącznie 9 zeszytów. Ponadto Stowarzyszenie finansowało druk szkolnej gazetki "Kleks", redagowanej przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym, której opiekunką jest Maria Marszałek. Z bieżącymi informacjami na temat działalności można zapoznać się na stronie internetowej www.debina.webd.pl którą prowadzi społecznie Wacław Żywiec. Stowarzyszenie Kulturalne "Dębina" w roku sprawozdawczym dofinansowało wydanie dwóch tomików wierszy Małgorzaty Liput "Zamiast lustra" oraz "Dotyk chwili" oraz tomik Edwarda Marszałka "W wielkim szałasie Bieszczadów". Wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną w Krościenku Wyżnym oraz Publicznym Gimnazjum zorganizowano także spotkania autorskie połączone z ich promocją.
Współfinansowano także wydanie bajki "Jak w Krościenku Wyżnym dzionek spędził Gustaw - miś z fasonem".
Stowarzyszenie organizowało także imprezy okolicznościowe. 20 marca 2015 r odbył koncert zespołu "U studni" w którym wzięli udział mieszkańcy naszej gminy. 14 maja wspólnie ze Szkołą Podstawową zorganizowano Święto Polskiej Niezapominajki połączone z wędrówką szlakiem dębów. Natomiast w październiku z okazji "Święta Drzewa" zorganizowano spotkanie w "Dębinie", nadając jednemu z wiekowych dębów imię "Antoni" dla uczczenia pamięci dra Antoniego Lorensa.
Stowarzyszenie patronowało także lokalnym wydarzeniom. Dofinansowano m.in. organizację podsumowania XIV Ogólnopolskiego Konkursu "Arsenał Pamięci", uroczystości organizowanej przez Publiczne Gimnazjum nadania imienia Pokolenia Kolumbów i Spotkanie Harcerskich Pokoleń wraz z koncertem zespołu "Klang".
Następnym punktem zebranie było sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, które przedstawił jej przewodniczący - Jan Żywiec.
Na zakończenie zebrania Prezes Edward Marszałek przypomniał, że jednym z najbliższych przedsięwzięć jakie Stowarzyszenie planuje zorganizować jest Święto Polskiej Niezapominajki. Wspomniał także, że lipa Cecylia znalazła się w finale plebiscytu Drzewo Roku 2016 organizowanym przez Klub Gaja. Natomiast wójt gminy Jan Omachel skierował słowa podziękowania do Prezesa oraz członków, wyrażając swoje uznanie dla szerokiej działalności stowarzyszenia.

Anita Fal


powrót<<<