• Pomoc placówkom oświatowym w Gminie Krościenko Wyżne w zdobywaniu środków na działalność podstawową.
 • Tworzenie sprzyjąjącego klimatu i warunków dla form pracy pozalekcyjnej w placówkach oświatowych Krościenka Wyżnego.
 • Popularyzacja lokalnych placówek oświatowych.
 • Wspieranie działań promujących miejscową kulturę.
 • Promowanie uczniów zdolnych.
 • Dokumentowanie historii gminy.

      STATUT STOWARZYSZENIA
      ODZNACZENIA "DĘBINY"Zarząd:

 • prezes: Edward Marszałek
 • wiceprezes: Jan Omachel
 • sekretarz: Anita Fal
 • skarbnik: Barbara Marszałek
 • członkowie: Alicja Fejkiel-Guzik, Marek Aftanas

Komisja rewizyjna:

 • przewodniczący: Jan Żywiec
 • wiceprzewodnicząca: Małgorzata Liput
 • sekretarz: Agnieszka Zygarowicz
 • Członkiem rzeczywistym może być pełnoletni obywatel Polski, który dobrowolnie wypełni deklarację akceptującą statutowe cele Stowarzyszenia.
 • Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana realizacją celów Stowarzyszenia.


10 lat Stowarzyszenia Kulturalnego "DĘBINA" w Krościenku Wyżnym!
1998 - 2008

W grudniu 2008 roku minęło 10 lat od powstania naszego Stowarzyszenia. Z tej okazji chcemy przypomnieć kilka faktów z jego działalności.
W listopadzie 1998 roku, z inicjatywy dyrekcji Szkoły Podstawowej w Krościenku Wyżnym spotkała się grupa aktywnych społecznie krościeniaków. Zebrani uznali, że najlepszą formą organizacyjną dla działań sprzyjających szkole i prowadzeniu działalności kulturalnej będzie stowarzyszenie.
2 grudnia 1998 r., na kolejnym spotkaniu, w 18-osobowym gronie zapadła decyzja o powołaniu Stowarzyszenia Kulturalnego "Dębina" w Krościenku Wyżnym. Przyjęto też statut organizacji, przygotowany i uchwalony dość szybko, bo już 11 grudnia 1988 r. Sąd Wojewódzki w Krośnie wpisał stowarzyszenie do rejestru sądowego pod numerem 593.
29 grudnia, po uprawomocnieniu się tego postanowienia, odbyło się walne zebranie, które wybrało 7-osobowy zarząd i 3-osobową komisję rewizyjną. Uchwalono też zadania na dwuletnią kadencję.
W styczniu 1999 r. stowarzyszenie zorganizowało I Koncert Kolęd, w którym wzięli udział uczniowie SP w Krościenku Wyż., mieszkańcy oraz orkiestra dęta OSP. Od tego czasu kolędowanie z "Dębiną" weszło w tradycję i jest organizowane co roku. Z uwagi na wciąż rosnącą liczbę uczestników od kilku lat miejscem imprezy jest sala domu ludowego.
W tym samym czasie pojawił się też pierwszy numer miesięcznika "Dębina", który w tymże roku osiągał nakład 500 egzemplarzy. Pismo zostało dobrze przyjęte przez Czytelników, a ukazując się nieprzerwanie od 10 lat pozwala na przekaz treści o dużym znaczeniu dla integracji lokalnej społeczności. Do końca 2008 r. wydano 115 zeszytów "Dębiny".
Od 2001 r. w Szkole Podstawowej w Krościenku Wyż. redagowane jest uczniowskie pismo "Kleks". To dwumiesięcznik, który wydano w 35 zeszytach, o nakładzie około 300 egzemplarzy każdy. W 2003 r. pismo zostało wyróżniane w Ogólnopolskim Konkursie Gazetek Szkolnych "PAŁUCKIE PIÓRO". Druk "Kleksa" jest finansowany ze środków Stowarzyszenia Kulturalnego "Dębina". Stowarzyszenie finansuje również nagrody w konkursach szkolnych. Samych tylko konkursów recytatorskich w miejscowej podstawówce pod egidą "Dębiny", z udziałem uznanych poetów, odbyło się już 10. Stowarzyszenie pomaga również w organizacji zmagań o charakterze ekologicznym, literackim i historycznym oraz inicjuje inne formy pracy z młodzieżą, jak choćby plenery malarskie czy konkursy plastyczne. Zarząd Stowarzyszenia w 2003 r. wystąpił do Rady Gminy o nadanie niektórym pomnikom przyrody imion sławnych osób, związanych z naszą miejscowością. Na mocy stosownej uchwały, lipie rosnącej obok kościoła nadano imię "Cecylia", dla upamiętnienia Cecylii z Fredrów Jabłonowskiej, siostry Aleksandra Fredry, która w I połowie XIX w. wielce się zasłużyła dla tutejszej ludności. Z kolei dęba rosnącego w Dębinie nad stawem ochrzczono imieniem "Wincenty", na cześć przebywającego tu niegdyś Wincentego Pola. Największy z krościeńskich dębów liczący 620 cm obwodu i otrzymał imię "Aleksander", dla upamiętnienia faktu, że wielki komediopisarz bywał w Krościenku. To właśnie stowarzyszenie "Dębina" w 2003 r. sfinansowało dendrochirurgiczną konserwację tego dęba.
Stowarzyszenie ma również swój udział w zachowywaniu pamięci o przeszłości wsi. W lipcu 2000 r., na zapomnianym cmentarzu cholerycznym w Księżym Lesie ufundowało ono kamień, upamiętniający ofiary dziewiętnastowiecznych epidemii. Wydarzenie to zwieńczyła uroczystość religijna. W 2007 r. umieszczono tam nową, wykonaną z brązu tablicę informacyjną.
Z kolei latem 2004 r., z inicjatywy zarządu "Dębiny" zbudowano kapliczkę (pomnik) na 650. lecie wsi. Wykonana z pnia dębu przez Grzegorza Tomkowicza, stanęła ona na starym kościelnisku. Część kosztów pokryli ofiarodawcy, kupujący rozprowadzane przez Stowarzyszenie cegiełki.
W 2005 r. przywrócono pamięć o mogile żołnierskiej z I wojny światowej na miejscowym cmentarzu. Ustawiono na niej oryginalny krzyż z okresu 1914-1915 r. i uroczyście go poświęcono. Odtąd "kamienna mogiła" przypomina o poległych na terenie wsi żołnierzach.
Atrakcyjną formą działalności stowarzyszenia są wycieczki. Latem 2000 r. zorganizowano wyjazd dla mieszkańców do Krościenka nad Dunajcem, z którym wówczas nasza gmina podjęła szeroką współpracę.
Końcem września tego samego roku odbyła się wycieczko - pielgrzymka na Ukrainę. Krościeniacy zwiedzili Lwów, Chocim, Kamieniec Podolski i Bar. Zawieźli też dary dla tamtejszej Polonii, wśród której było sporo osób potrzebujących. Dary przekazano polskim siostrom Benedyktynkom Misjonarkom w tymże mieście.
W ostatnim okresie stowarzyszenie zorganizowało 3 wyjazdy do stolic europejskich: Wiednia (2007 r.) oraz do Pragi i Wilna (2008 r.). Wszystkie miały charakter wycieczkowo-pielgrzymkowy, łącząc aspekty poznawcze z religijno - duchowymi. Ponadto organizacja może się pochwalić kilkoma interesującymi przedsięwzięciami wydawniczymi. Nakładem "Dębiny" ukazały się tomiki wierszy: "Dębowa Dolina" Stanisława Szmyda (2001 r.) i "Liputowa Droga" Jana Szelca (2004 r.). Obydwaj autorzy pochodzą z Krościenka.
Jednak największym powodzeniem cieszą się zeszyty kulinarne "Przepisy Pani Luśki", prezentujące wypróbowane przepisy Eleonory Karaś, najbardziej znanej kucharki z Krościenka, która od 2000 r. publikuje swoje kulinarne propozycje w miesięczniku "Dębina". W latach 2003 - 2006 ukazały się kolejne cztery zeszyty.
Innym, interesującym przedsięwzięciem były organizowane dwukrotnie (w latach 2003 i 2004) przeglądy twórczości amatorskiej mieszkańców gminy. Zgromadzone prace artystyczne (obrazy, rzeźby, hafty) eksponowano na wystawach w Domu Parafialnym. Stowarzyszenie było też współorganizatorem wystawy "Śladami wiary naszych ojców" (2000 r.) oraz wystaw twórczości Tadeusza Marszałka i Edwarda Marszałka (2000 r.). Organizacja ma swoje wewnętrzne odznaczenia - "Złote i Srebrne Honorowe Odznaki Dębiny", przyznawane od stycznia 2001 r., w dowód uznania za działalność kulturalną na terenie gminy. Uhonorowano nimi m.in. Zarząd Gminy, Koło Gospodyń Wiejskich, Orkiestrę Dętą Ochotniczej Straży Pożarnej, a także osoby fizyczne. W 2008 r. walne zebranie stowarzyszenia przyjęło nowy statut, lepiej przystający do zmieniających się wymogów prawnych i dający większe możliwości działania organizacji.
Z okazji mijających 10 lat od powstania Stowarzyszenia Kulturalnego "Dębina" zaplanowano kilka zdarzeń, mających tę rocznicę zaakcentować. W kwietniu zorganizowano imprezę pt. "Ziemianin i Przyjaciele". Było to spotkanie z poetą Adamem Ziemianinem oraz koncert poezji śpiewanej w wykonaniu zespołu "Sami o Sobie". Planowane jest wydanie śpiewnika dawnej pieśni ludowej z Krościenka oraz książki biograficznej o pochodzącym z naszej miejscowości ks. Wojciechu Michnie.

Szanowni Państwo!
Stowarzyszenie Kulturalne "Dębina" zrzesza tych, którzy mają chęć zrobić coś ciekawego i pożytecznego dla naszej szkoły, miejscowości, gminy, czyli po prostu dla nas samych. W imieniu Zarządu serdecznie zapraszam do członkostwa w stowarzyszeniu i do udziału w naszych przedsięwzięciach.

Edward Marszałek,
prezes Zarządu SK "Dębina"